Υστεροσκόπηση

ΥΣΤΕΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΉ

Από την πρώτη υστεροσκόπηση, η οποία έγινε το 1869 από τον Pentaleoni έως σήμερα η μέθοδος αυτή γνώρισε αλματώδη ανάπτυξη, από μία δε διαγνωστική προσέγγιση έχει εξελιχθεί σε μία χειρουργική μέθοδο αντιμετώπισης διαφόρων παθολογικών καταστάσεων της ενδομητρικής κοιλότητας.

Η υιοθέτηση της υστεροσκοπικής προσέγγισης σε σχέση με την κλασική αντιμετώπιση των παθολογικών καταστάσεων με λαπαροτομία οφείλεται αποκλειστικά στα σαφή πλεονεκτήματα που παρουσιάζει η επεμβατική υστεροσκόπηση και τα οποία είναι:

 1. Αποφυγή λαπαροτομίας και κατά συνέπεια σχηματισμού ενδοκοιλιακών συμφύσεων
 2. Αποφυγή τομής στη μήτρα, δυνατότητα κολπικού τοκετού
 3. Βραχεία αναισθησία (περιοχική ή τοπική)
 4. Μικρή παραμονή της ασθενούς στο νοσοκομείο
 5. Οικονομικά οφέλη σε σχέση με τη νοσοκομειακή παραμονή
 6. ‘Αριστα κοσμητικά αποτελέσματα

Ο εξοπλισμός για υστεροσκοπική χειρουργική περιλαμβάνει:

 1. Εξοπλισμό για απεικόνιση
 2. Εξοπλισμό για διάταση μήτρας
 3. Εξοπλισμό για διατομή και αιμόσταση
 4. Υστεροσκόπια

     Για την απεικόνιση και φωτισμό της ενδομητρικής κοιλότητας χρησιμοποιείται ο ίδιος εξοπλισμός που αναφέρθηκε στο προηγούμενο κεφάλαιο. Όσον αφορά τη διάταση της μήτρας χρησιμοποιούνται διάφορα μέσα τα οποία συνοδεύονται από αντίστοιχα πλεονεκτήματα – μειονεκτήματα, ενώ στις ενδείξεις χρησιμοποίησής τους περιλαμβάνονται και ο ειδικός υστεροσκοπικός εξοπλισμός και οι επιπλοκές από τη χρήση τους. Τα συνηθέστερα μέσα για διάταση της μήτρας είναι τα εξής:

 1. CO2
 2. Hykson
 3. Dextrose 5%, Ringer
 4. Γλυκίνη
 5. Σορβιτόλη

Το υλικό που χρησιμοποιείται από εμάς είναι η Σορβιτόλη (Purisol) η οποία διακρίνεται για τις εξαιρετικές οπτικές ιδιότητες, για την αποφυγή ανάμιξης με αίμα, ικανότητα σταθερής διάτασης της μήτρας, το χαμηλό ποσοστό επιπλοκών από απορρόφησή της και τη δυνατότητα χρησιμοποίησης με Resectoscope δεδομένου ότι είναι ηλεκτρολυτικά ελεύθερο.

Τα υστεροσκόπια διακρίνονται σε 2 κατηγορίες: συμπαγή και εύκαμπτα. Στην πρώτη κατηγορία περιλαμβάνονται διάφορες λαβίδες, ψαλίδι, λαβίδες βιοψίας, λαβίδες σύλληψης, οι οποίες διέρχονται από τη θήκη του υστεροσκοπίου. Η διάμετρος του υστεροσκοπίου κυμαίνεται από 8-9mm, η οπτική διέρχεται δια μέσου αυτών, το τελικό τμήμα της λαβίδας καταλαμβάνει μέρος του οπτικού πεδίου, ενώ η σύστασή τους επιτρέπει τη διενέργεια μεγάλων υστεροσκοπικών επεμβάσεων. Το resectoscope, το οποίο είναι γνωστό από τους ουρολόγους, χρησιμοποιείται για τη διενέργεια υστεροσκοπικών επεμβάσεων με τη χρήση ηλεκτρικού ρεύματος στο άκρο αυτού. Υπάρχουν διαφόρων ειδών loops, τα οποία προσαρμόζονται σ’ αυτό ανάλογα με το είδος της επέμβασης και διακρίνονται σε μαχαιρίδιο, αγκύλη, roller-ball. Η εξωτερική διάμετρος των resectoscopes κυμαίνεται από 7-9mm, φέρουν ειδικά χωριστά κανάλια για την είσοδο – έξοδο του υγρού διάτασης της μήτρας και αποτελούν τον πλέον αποτελεσματικό και οικονομικά προσιτό εξοπλισμό για διενέργεια υστεροσκοπικών επεμβάσεων. Τέλος, οι εύκαμπτες λαβίδες, διαμέτρου 6-6,5 F χρησιμοποιούνται μέσω ειδικών θυρίδων του χειρουργικού υστεροσκοπίου για διενέργεια ενδομητρικών επεμβάσεων. Έχουν το πλεονέκτημα ότι είναι σχετικά άθραυστες, αλλά τα μειονεκτήματα του μικρότερου ελέγχου και της δυνατότητας διενέργειας μικρών υστεροσκοπικών επεμβάσεων.

Οι ενδείξεις υστεροσκοπικής χειρουργικής είναι οι εξής:

Διάγνωση Θεραπεία
Μητρορραγίες προεμμηνοπαυσιακά Αφαίρεση πολυπόδων, Αφαίρεση ινομύωματων
Μητρορραγίες μετεμμηνοπαυσιακά Αφαίρεση ινομυωμάτων, Ablation ενδομητρίου, Κακοήθεια:κατευθυνόμενη βιοψία
Ενδομητρικά σπειράματα (IUD) Αφαίρεση
Καθ’ έξιν εκτρώσεις Εκτομή διαφράγματος μήτρας, Λύση συμφύσεων, Αφαίρεση πολυπόδων, Αφαίρεση ινομυωμάτων
Στειροποίηση Τοποθέτηση συσκευής Essure

Οι επιπλοκές των υστεροσκοπικών επεμβάσεων διακρίνονται σε:

 1. Ανιούσα φλεγμονή
 2. Διάτρηση μήτρας
 3. Βλάβη παρακειμένων ιστών (έντερο, ουροδόχος κύστη)
 4. Επιπλοκές από την απορρόφηση υγρών διάτασης της μήτρας.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Συμπερασματικά, η ενδοσκοπική χειρουργική, λαπαροσκοπική και υστεροσκοπική, αποτελεί μία εγχειρητική προσέγγιση με υψηλά ποσοστά επιτυχίας. Η ουσιαστική εξέλιξη του απαιτούμενου εξοπλισμού και η εφαρμογή της βίντεο – ενδοσκοπικής προσέγγισης σαν αποτέλεσμα της αλματώδους τεχνολογικής προόδου, σε συνδυασμό με την αποκτηθείσα εμπειρία και την απόλυτη εξειδίκευση, έχουν διευρύνει ουσιαστικά τις ενδείξεις της ενδοσκοπικής προσέγγισης. Εάν συνυπολογισθούν και τα πρακτικά πλεονεκτήματα της μικρής παραμονής της ασθενούς στο νοσοκομείο και τα επακόλουθα οικονομικά οφέλη καθίσταται σαφές ότι το άμεσο μέλλον θα περιλαμβάνει την ευρύτερη αποδοχή της λαπαροσκοπικής και υστεροσκοπικής χειρουργικής σε σχέση με την παραδοσιακή προσέγγιση με λαπαροτομία.